Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu

Przetarg pisemny ofertowy na remont naszego sklepu

 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Sączu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na remont naszego sklepu nr 45 spożywczego (parter) DH Lach przy ul. Grodzkiej 24 w Nowy Sączu. Roboty remontowe obejmują prace budowlane, elektryczne i wodno kanalizacyjne wyszczególnione w „przedmiarze robót” Załącznik nr 1. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 11.01.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie „Społem”

PSS w Nowym Sączu ul. Staszica 7-9

2. Złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu projektu Umowy o Roboty Budowlane bez zastrzeżeń.

 

Preferowane będą oferty zawierające:

1.najkorzystniejszą cenę

2.najkrótszy termin realizacji – nie później niż do 28.02.2019 r.

3.najdłuższy okres gwarancji

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2019 r. o godz. 8:00 w budynku Spółdzielni przy ul. Staszica 7-9. Wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o wyniku przetargu pisemnie w terminie do dnia 15.01.2019 r.

Dokumentacja dotycząca w/w przetargu (kosztorys, wzór umowy) znajduje się poniżej w załącznikach.

Dodatkowych informacji udziela Dział Administracyjno – Techniczny tel. 18 4438408 wew.23, 665265447 lub 609399088.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wzór umowy Przedmiar robót 

archiwum wiadomości
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu