Szanowni Klienci, Uczestnicy programu „Klub Przyjaciół Społem”.


Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 mają obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu „Klub Przyjaciół Społem” (dalej "Program") jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Sączu, ul. Staszica 7-9, 33-300 Nowy Sącz.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
 1. a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
 2. b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
 3. c) dezaktywacja punktów;
 4. d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
 5. e) wymiana punktów na nagrody;
 6. f) przyznanie nagrody przez Organizatora;
 1. w celach marketingowych;
 2. w celu przesyłania informacji handlowych;
 3. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 1. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 2. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 3. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:

 1. cel określony w pkt. 4. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować
 i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe  Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi
i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.klub.spolem.com.pl/kontakt/ oraz pod adresem mailowym klubprzyjaciolspolem@spolem.com.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także w siedzibie Organizatora.

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
Koło seniorów:

Pamiętając o naszych byłych pracownikach został założony klub Seniora, który obecnie zrzesza 100 osób.

    
Członkowie stowarzyszeń zarażają się pasją, tworzą trwałe więzi przyjaźni, doskonale się bawią. W ramach działalności klubów  możliwe jest niemal wszystko. Nasi Seniorzy  mają odpowiednią dawkę kultury oraz rozrywki, wolny czas spędzają na spotkaniach okolicznościowych wyjazdach plenerowych oraz na wycieczkach.  

 

 

 

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu