Praca

Oferty pracy

Podstawą Naszej Spółdzielni są nasi pracownicy ze swoim doświadczeniami, pomysłami, wiedzą i kwalifikacjami. Ich umiejętności połączone z duchem pracy i poczuciem odpowiedzialności decydują o naszym rozwoju.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Wiceprezes Zarządu do spraw Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym (z zakresu dyscyplin naukowych: ekonomii, finansów, rachunkowości).
 2. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni.
 4. Znajomość przepisów w zakresie m.in. prawa spółdzielczego, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, niezbędnych w funkcjonowaniu spółdzielni.
 5. Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej.
 6. Znajomość w zakresie opracowywania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni.
 7. Znajomość prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia kontroli w tym zakresie.
 8. Znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni.
 9. Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowania działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków.
 10. Biegła znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych, pożądana znajomość programu Symfonia.
 11. Umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań finansowych na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej.
 12. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości oraz podatku od osób prawnych, fizycznych, oraz VAT, prawa pracy, oraz aktualnych regulacji ZUS. 

Atutem będzie posiadanie przez Kandydata uprawnień biegłego rewidenta. 

Wymagania pożądane:

 1. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 3. Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, przedsiębiorczość, współpraca, komunikacja, rzetelność, kultura osobista.
 4. Dyspozycyjność. 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz adres, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych ekonomicznych.
 4. Dokumenty potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 7. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, karno-skarbowe jak również sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 9. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Nowym Sączu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 10. Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 11. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 12. Ewentualne referencje od poprzednich pracodawców. 

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Pisemne oferty zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 31.07.2024 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 1 lub pocztą (decyduje data wpływu do Spółdzielni) w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza „Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nowym Sączu ul. Staszica 7-9, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy” – „NIE OTWIERAĆ KOPERT”.
 2. Zgłoszenia złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Na posiedzenie Rady Nadzorczej, na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania konkursu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Rada Nadzorcza przeprowadzi z kandydatami zaproszonymi na posiedzenie Rady indywidualne rozmowy w celu rozstrzygnięcia konkursu i dokona wyboru Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy.
 6. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
 7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego, lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn. 

KASJER-SPRZEDAWCA

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność i uczciwość
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi stanowiska kasowego typu POS
 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Pracę w stablinej firmie z tradycjami, w przyjaznej atmosferze
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Wynagrodzenie minimalne + prowizja i premia
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych
 • Możliwość awansu wewnętrznego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność i uczciwość
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi stanowiska kasowego typu POS
 • Znajomość obsługi programu KC Market
 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie z tradycjami, w przyjaznej atmosferze
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Wynagrodzenie zasadnicze + dodatek funkcyjny + prowizja + premia
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych
 • Możliwość awansu wewnętrznego

Prowadzimy także szkolenia uczniów w zawodzie sprzedawca.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV osobiście w siedzibie firmy

„Społem” PSS Nowy Sącz
ul. Staszica 7-9, 33-300 Nowy Sącz
Dział Spraw Osobowych i Członkowskich pokój nr 6
w godzinach od 07:00-15:00

Kontakt:
Dział Spraw Osobowych i Członkowskich
telefon: (018) 443-84-08 wew.34
e-mail: kadry@spolem.com.pl
Copyright © 2022, PSS Społem w Nowym Sączu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem